Відділ магнетизму

Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України

Завідувач відділом доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України

ГНАТЧЕНКО Сергій Леонідович

тел. : +(380)-57-340-22-23 факс : +(380)-57-340-33-70, +(380)-57-345-05-93

E-mail:
 

Відділ був утворений в 1994 році шляхом об'єднання декількох дослідницьких груп відділу низькотемпературного магнетизму (завідувач відділом академік НАН України Єременко В.В. (до 1986 року) і член-кореспондент НАН України Харченко М.Ф. (починаючи з 1986 року)) і декількох груп відділу радіо і інфрачервоної спектроскопії (з 1966 по 1991 завідуючиий відділом член-кореспондент НАН України Звягін А.І.). З 1994 відділом керує академік НАН України Гнатченко С.Л.

В даний час у відділі працює 16 співробітників, серед яких 2 доктори наук – Гнатченко С.Л., Гнезділов В.П. і 10 кандидатів наук – Бєдарєв В.А., , Дергачев К.Г., Єременко А.В., Качур І.С., Курносов В.С., Меренков Д.М., Пащенко В.О., Пащенко М.І, .Песчанський О.В., Пірятинська В.Г., Цапенко В.В.

Основні напрями досліджень:

 • магнітні, високочастотні і резонансні властивості магнетиків;
 • спонтанні і індуковані магнітним полем спін-орієнтаційні фазові переходи в магнітовпорядкованих діелектриках, металевих магнітних надгратках і наноструктурах;
 • структурні фазові переходи в магнітних діелектриках;
 • неоднорідні магнітні стани, що утворюються в процесі магнітних і структурних фазових переходів;
 • динаміка кристалічної решітки, розсіяння світла на електронних і магнітних збудженнях;
 • оптична, міліметрова і інфрачервона спектроскопія магнітовпорядкованих кристалів;
 • фотоіндуковані явища в магнітних кристалах.

Деякі найбільш важливі результати, отримані співробітниками відділу:

 • виявлення неоднорідних станів поблизу індукованих магнітним полем фазових переходів в антиферомагнетиках і феримагнетиках, дослідження їх статичних і динамічних властивостей;
 • виявлення фотоіндукованих лінійного двозаломлення і поглинання в антиферомагнітних і парамагнітних марганцевих гранатах; виявлення фотоіндукованих фазових переходів в оксидах марганцю;
 • виявлення поверхневих і об'ємних неколінеарних структур, що індукуються магнітним полем в багатошарових наноструктурних плівках і надгратках;
 • виявлення особливостей тонкої структури экситон-магнонного поглинання світла, обумовлених високою щільністю станів поблизу дна спін-хвильової зони, в низьковимірних антиферомагнетиках
 • виявлення ефекту гігантського пом'якшення фононних мод в допірованих манганитах нижче температури переходу метал-ізолятор;
 • виявлення спін-флуктуаційного фазового стану і ефекту демпфування фононних коливань в Fe2+ координаційному полімері;
 • виявлення високочастотних обмінних мод антиферомагнітного резонансу;
 • виявлення і дослідження нестаціонарних хаотичних режимів антиферомагнітного резонансу в низьковимірному антиферомагнетику;
 • виявлення індукованих магнітним полем структурних фазових переходів в низьковимірних магнетиках;
 • виявлення квантового тунелювання магнітного моменту в ізинговських ланцюжках при наднизьких температурах;
 • виявлення однофононного поглинання і розсіяння світла в кристалах, що індукується редукцією зони Бріллюена при магнітному впорядкуванні;
 • виявлення впливу зарядового страйп-впорядкування на формування фононних і магнонних спектрів в низьковимірних никелатах.

Премії:
Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл робіт “Нові оптичні і магнітооптичні явища в антиферомагнетиках” (2004 р.). Автори: С.Л. Гнатченко, В.П. Гнезділов, А.В. Єременко, В.І. Фомін, М.Ф. Харченко, И.Є. Чупіс (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України), І. Л. Любчанский, Ю. Г. Пашкевич (Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України), Е.Г. Петров (Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України).
Премія АН СРСР і Польської академії наук за магнітооптичне дослідження неоднорідних станів в магнетиках (1987 р.). Автори: Єременко В.В., Харченко М.Ф. , Гнатченко С.Л. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України), Шимчак Г., Шимчак Р., Петровски К., Шевчик А. (Інститут фізики Польської АН).

Проекти і гранти:
Спільний науковий проект НАН України і Російського фонду фундаментальних досліджень “Нові концепції у фізиці низьковимірного магнетизму”.
Проект “Синтез і дослідження властивостей наноструктурних матеріалів на основі складних оксидів і карбідів” за програмою “Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології” Національній академії наук України.
Спільний науковий проект НАН України і Польської академії наук “Вплив низької розмірності і фрустрацій на магнітні і оптичні властивості магнетиків при низьких температурах”.

Дисертації останніх років:
Цапенко В.В. - "Експериментальне дослідження впливу багатопідграткової магнітної структури на фононні спектри кристалів", дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за фахом 01.04.11 – Магнетизм, керівник – кандидат фіз.-мат. наук Пішко В.В., Харків-2001.
Меренков Д.М. - “Спонтанні і індуковані магнітним полем спінові конфігурації в багатошарових плівках Fe/Si, Gd/Co, Gd/Fe”, дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук за фахом 01.04.11 – Магнетизм, керівник – доктор фіз.-мат. наук Гнатченко С.Л., Харків-2003.
Гапон В.І. - “Вплив світла на індуковані магнітним полем фазові переходи в оксидах марганцю Ca3Mn2Ge3O12 і Pr0.6La0.1Ca0.3MnO3”, дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук за фахом 01.04.11 – Магнетизм, керівник – доктор фіз.-мат. наук Гнатченко С.Л., Харків-2006.
Дергачев К.Г. - “Особливості магніторезонансних властивостей низьковимірних з'єднань з магнітними іонами Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+”, дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук за фахом 01.04.11 – Магнетизм, керівник – доктор фіз.-мат. наук Хацько Є.М., Харків-2007.
Рикова А.І. - "Особливості низькотемпературних магнітних перетворень подвійних вольфраматів рідкісноземельних елементів", дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук за фахом 01.04.11 - Магнетизм, керівник - доктор фіз.-мат. наук Хацько Є.М., Харків-2012.
Гнезділов В.П.
- "Раманівске розсіянне світла в сильно корельованих електронних системах", дисертація на здобуття вченого ступеня доктора фіз.-мат. наук за фахом 01.04.11 - Магнетизм, Харків-2014.
Пащенко М.І
. - "Магнітооптичні і магнітні властивості рідкісноземельних фероборатів TbFe3(BO3)4, TbAl3(BO3)4, NdFe3(BO3)4", дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук за фахом 01.04.11 - Магнетизм, керівник - кандидат фіз.-мат. наук Бедарєв В.А., Харків-2015.

Міжнародне співробітництво:
Інститут фізики Польської академії наук, Варшава, Польща; Argonne National Laboratory, Аргонн, США; University of Basque Country, Сан-Себастьян, Іспанія; Інститут фізики ім. Л.В. Киренського Сибірського відділення Російскої академії наук, Красноярськ, Росія; Московський державний університет, Москва, Росія; Institut For Condensed Matter Physics, TU Braunschweig, Брауншвейг, Німеччина; Chung-Ang University, Сеул, Корея; Інститут прикладної фізики Молдавської академії наук, Кишинев, Молдавія; Інститут фізики твердого тіла і напівпровідників Білоруської академії наук, Мінськ, Білорусь; Institute for Microstructural Science Sciences National Research Council of Canada, Оттава, Канада, Міжнародна лабораторія сильних магнітних полів і низьких температур, Вроцлав, Польща; Інститут Л. Нееля Національного центру наукових досліджень Франції, Гренобль, Франція.

Дослідницькі групи відділа: