English version

Долбин Олександр Вітольдович


Харків-103, проспект Науки, 47  
e-mail:

Tel.: +38-(057)-330-85-79
Fax :+38-(057)-340-33-70 

Долбин Олександр Вітольдович – заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу теплових властивостей і структури твердих тіл і наносистем Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України ім. Б.І.Вєркіна, в 2012 році захистив докторську дисертацію на тему «Квантові та розмірні ефекти в тепловому розширенні вуглецевих наноструктур», професор, 1967 року народження. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року. Автор і співавтор понад 100 наукових праць. Курирує діяльність дилатометрічної групи.

Дилатометрічна група займається дослідженнями в області низьких температур з 1972 року. До складу групи входять кандидати фіз.-мат. наук Микола Вінніков, Віктор Гаврилко, Валентин Есельсон, Разет Баснукаева. До 2004 року групу очолював кандидат фіз.-мат. наук Олександровський Анатолій Миколайович.

Висока кваліфікація дослідників, в розпорядженні яких є унікальне сучасне технічне оснащення, дала можливість вирішити ряд наукових завдань, що стосуються динаміки кристалічної решітки, спіново-ядерної конверсії, особливостей обертального руху молекул в кристалічній решітці, а також теплового розширення і сорбційних властивостей вуглецевих наноструктур.

Дилатометрічні дослідження виконуються на двох низькотемпературних високочутливих ємнісних дилатометрах, що дозволяють виявити зміну розміру зразка, що досліджується, на величину міжатомної відстані. Один з дилатометрів призначений для досліджень теплового розширення затверділих газів в інтервалі температур їх існування. Другий - для досліджень теплового розширення будь-яких твердотільних зразків довільної форми в інтервалі температур від 1.5 до 300 К. Для дослідження кінетики сорбції домішок наноструктурами, а також визначення концентрації і якісного складу малих кількостей домішкових газів, сорбованих у наноматеріалах, групою був розроблений і створений вакуумний десорбційний газоанілізатор оригінальної конструкції.

Групою було досліджено теплове розширення таких екзотичних об'єктів, як затверділі гази: Ar, Kr, Ne, H2, HD, D2, CH4, CHD3, CD4, N2, CO2, CO, N2O, NH3, CCl4, CBr4, SF6 і ряду їх твердих розчинів, а також теплове розширення фулериту, різних конструкційних матеріалів і кристалів, які використовуються в низькотемпературної і космічній техніці. В останні роки були виявлені від’ємне теплове розширення і явище орієнтаційного поліаморфізма фулерита С60 при температурах рідкого гелію. Було досліджено низькотемпературне теплове розширення джгутів одностінних вуглецевих нанотрубок в радіальному напрямку. Були досліджені домішкові і квантові ефекти в тепловому розширенні вуглецевих наноструктур. Була виявлена і досліджена квантова дифузія гелію, водню і неону в фулериті С60. Виявлено тунельний характер просторового перерозподілу 4He и 3Не в джгутах вуглецевих нанотрубок. Вперше експериментально досліджено вплив радіаційного опромінення γ-квантами джгутів нанотрубок в атмосфері різних газів на радіальне теплове розширення джгутів нанотрубок і сорбцію ними водню. Показано, що опромінення зразків різко збільшує кількість хемосорбованого нанотрубками водню. Досліджено сорбцію і подальшу десорбцію газових домішок 4Не, Н2, Ne, N2, CH4 и Kr порошками оксиду графену (GO), оксиду графену, який відновлено глюкозою (RGO-GL), і відновленого гідразином оксиду графену (RGO-Hz) в інтервалі температур 2-290 К. Було досліджено вплив термічного відновлення на структуру і сорбційні властивості оксиду графену. Багато з отриманих експериментальних даних увійшли в довідники та монографії, видані в СРСР, Україні та США.

Група здійснює постійний обмін науковою інформацією з вченими з різних країн. На основі кооперації з дослідниками з Department of Experimental Physics, Umea University (Швеція), Australian Nuclear Science and Technology Organization (Австралія) і з Національним науковим центром «Харківський фізико-технічний інститут» (Україна) виконуються комплексні дослідження фулерита С60, як чистого, так і легованого різними газами. Проводяться спільні дослідження з вченими з Instituto de Carboquímica, Zaragoza, Spain.

Роботи, опубліковані в новому тисячолітті:

 1.  A.N. Aleksandrovskii, V. B. Esel'son, V. G. Manzhelii, B. G. Udovidchenko, A. Soldatov, and B. Sundqvist, Thermal expansion of single-crystal fullerite C60 at liquid-helium temperatures, Fiz. Nizk. Temp. 26, 100, (2000) [Low Temp. Phys. 26, 75 (2000)].

 2. A.N. Aleksandrovskii, V. G. Gavrilko, V. B. Esel'son, V. G. Manzhelii, B. G. Udovidchenko, V. P. Maletskiy, and B. Sundqvist, Low-temperature thermal expansion of fullerite C60 alloyed with argon and neon, Fiz. Nizk. Temp. 27, 1401, (2001) [Low Temp.Phys. 27, 1033 (2001)].

 3. A.N. Aleksandrovskii, V. G. Gavrilko, V. B. Esel'son, V. G. Manzhelii, B. Sundqvist, B. G. Udovidchenko, and V. P. Maletskiy, Argon effect on thermal expansion of fullerite C60 at helium temperatures, Fiz. Nizk. Temp. 27, 333 (2001) [Low Temp. Phys. 27, 245 (2001)].

 4. A.N. Aleksandrovskii, V. G. Gavrilko, A. V. Dolbin, V. B. Esel'son, V. G. Manzhelii, and B. G. Udovidchenko, Thermal expansion of solid solutions Kr-CH4 at temperatures of liquid helium, Fiz. Nizk. Temp 29,715 (2003) [Low Temp. Phys. 29, 534 (2003)].

 5. A.N. Aleksandrovskii, A. S. Bakai, A. V. Dolbin, G. E. Gadd, V. B. Esel’son, V. G. Gavrilko, V.G.Manzhelii, B. Sundqvist, and B.G. Udovidchenko, Low temperature thermal expansion of pure and inert gas-doped C60, Fiz. Nizk. Temp. 29, 432 (2003) [Low Temp. Phys. 29, 324(2003)].

 6. A.N. Aleksandrovskii, A.S Bakai, D. Cassidy, A.V. Dolbin, V.B. Esel'son, G.E. Gadd, V.G. Gavrilko, V.G. Manzhelii, S. Moricca, B. Sundqvist,  On the polyamorphism of fullerite-based orientational glasses , Fiz. Nizk. Temp. 31, 565, (2005) [Low Temp. Phys. 31, (2005)].

 7. V.G. Manzhelii, A.V. Dolbin, V.B. Esel`son, V.G. Gavrilko, D. Cassidy, G.E. Gadd, S. Moricca, and B. Sundqvist. Thermal expansion and polyamorphism of N2 – C60 solutions, Fiz. Nizk. Temp.32, 913, (2006) [Low Temp. Phys. 32, 695 (2006)].

 8. A.N. Aleksandrovskii, N.A.Vinnikov, V.G. Gavrilko, A.V. Dolbin, V.B. Esel'son, А.М. V.P. Maletskiy. The low-temperature gas analyser for paucities of the gases desorbed from a nanostructure and disperse materials, Ukr. J. Phys., 51, 1152, (2006).

 9. N.A.Vinnikov, V.G. Gavrilko, A.V. Dolbin, V.B. Esel`son, V.G. Manzhelii, B. Sundqvist. Effect of dissolved oxygen on thermal expansion and polyamorphism of fullerite C60, Fiz. Nizk. Temp. 33, 618 (2007)  [Low Temp. Phys. 33, 465 (2007)].

 10. A.V. Dolbin, V.B. Esel`son, V.G. Gavrilko,V.G. Manzhelii, N.A.Vinnikov, G.E. Gadd, S. Moricca, D. Cassidy, B. Sundqvist. Specific features of thermal expansion and polyamorphism in CH4 – C60 solutions at low temperatures. Fiz. Nizk. Temp. 33, 1401 (2007) [Low Temp. Phys. 33, 1068 (2007)].

 11. A.V. Dolbin, V.B. Esel`son, V.G. Gavrilko,V.G. Manzhelii, N.A.Vinnikov, G.E. Gadd, S. Moricca, D. Cassidy, B. Sundqvist. Influence of the noncentral interacting between the impurity and matrix on the thermal expansion and polyamorphism of CO solutions in solid С60 at low temperatures, Fiz. Nizk. Temp. 34, 470 (2008) [Low Temp. Phys. 34, 465 (2008)].

 12. A.V. Dolbin, V.B. Esel`son, V.G. Gavrilko,V.G. Manzhelii, N.A.Vinnikov, S.N. Popov, B. Sundqvist. Radial thermal expansion of single-walled carbon nanotube bundles at low temperatures. Fiz. Nizk. Temp.34, 860 (2008). [Low Temp. Phys. 34, 678 (2008)].

 13. A. V. Dolbin, N. A. Vinnikov, V. G. Gavrilko, V. B. Esel'son, V. G. Manzhelii, G. E. Gadd, S. Moricca, D. Cassidy, and B. Sundqvist. Thermal expansion of deuterium methane solutions in fullerite C60 at low temperatures. Isotopic effect, Fiz. Nizk. Temp. 35, 299 (2009) [Low Temp. Phys. 35, 226 (2009)].

 14. A. V. Dolbin, V. B. Esel’son, V. G. Gavrilko, V. G. Manzhelii, N. A. Vinnikov, S. N. Popov, N. I. Danilenko and B. Sundqvist. Radial thermal expansion of pure and Xe-saturated bundles of single-walled carbon nanotubes at low temperatures. Fiz. Nizk. Temp. 35, 613 (2009) [Low Temp. Phys. 35, 484 (2009)].

 15. A. V. Dolbin, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, V. G. Manzhelii, S. N. Popov, N. A. Vinnikov and B. Sundqvist. The effect of sorbed hydrogen on low temperature radial thermal expansion of single-walled carbon nanotube bundles.Fiz. Nizk. Temp. 35, 1209 (2009),  [Low Temp. Phys. 35, 939 (2009)].

 16. A. V. Dolbin, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, V. G. Manzhelii, S. N. Popov, N. A. Vinnikov and B. Sundqvist. The low-temperature radial thermal expansion of single-walled carbon nanotube bundles saturated with nitrogen.Fiz. Nizk. Temp. 36, 465 (2010), [Low Temp. Phys. 36, 365 (2010)].

 17. A. V. Dolbin, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, V. G. Manzhelii, N. A. Vinnikov, S. N. Popov and B. Sundqvist. Quantum effects in the radial thermal expansion of bundles of single-walled carbon nanotubes doped with 4He.Fiz. Nizk. Temp. 36, 797 (2010)[Low Temp. Phys. 36, 635 (2010)].

 18. A. V. Dolbin, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, V. G. Manzhelii, N. A. Vinnikov, and S. N. Popov. Kinetics of 4He gas sorption by fullerite C60. Quantum effects.Fiz. Nizk. Temp. 36, 1352 (2010), [Low Temp. Phys. 36, 1091 (2010)].

 19. A. V. Dolbin, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, V. G. Manzhelii, S. N. Popov, N. A. Vinnikov and B. Sundqvist. The effect of O2 impurities on the low-temperature radial thermal expansion of bundles of closed single-walled carbon nanotubes.Fiz. Nizk. Temp. 37, 438 (2011),  [Low Temp. Phys. 37, 343 (2011)].

 20. M. I. Bagatskii, V. V. Sumarokov and A. V. Dolbin. A simple low-temperature adiabatic calorimeter for small samples.Fiz. Nizk. Temp. 37, 535 (2011),  [Low Temp. Phys. 37, 424 (2011)].

 21. A. V. Dolbin, V. B. Esel’son, V. G. Gavrilko, V. G. Manzhelii, N. A. Vinnikov, S. N. Popov, and B. Sundqvist. Quantum phenomena in the radial thermal expansion of bundles of single-walled carbon nanotubes doped with 3He. A giant isotope effect. Fiz. Nizk. Temp.37, 685 (2011) [Low Temp. Phys. 37, 544 (2011)].
 22. A. V. Dolbin, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, V. G. Manzhelii, N. A. Vinnikov, S. N. Popov, B. A. Danilchenko, and N. A. Tripachko. Hydrogen sorption and radial thermal expansion of bundles of single-walled nanotubes irradiated by γ-rays in hydrogen atmosphere.  Fiz. Nizk. Temp. 37, 744 (2011)  [Low Temp. Phys. 37, 589 (2011)].
 23. A. V. Dolbin, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, V. G. Manzhelii, N. A. Vinnikov, S. N. Popov. Kinetics of the Sorption of 3He by C60 Fullerite. The Quantum Diffusion of 3He and 4He in Fullerite. JETP Letters, 93, pp. 577–579 (2011).

 24. M. I. Bagatskii, V. V. Sumarokov, A. V. Dolbin, and B. Sundqvist. Low-temperature heat capacity of fullerite C60 doped with deuteromethane. Fiz. Nizk. Temp. 38, 87-94 [Low Temp. Phys. 38, 67 (2012)]
 25. M.I. Bagatskii, M.S. Barabashko, A.V. Dolbin, and V.V. Sumarokov The specific heat and the radial thermal expansion of bundles of single-walled carbon nanotubes. Fiz. Nizk. Temp. 38, 667-673 (2012). [Low Temp. Phys. 38, 523 (2012)]

 26. A.V. Dolbin, V.B. Esel`son, V.G. Gavrilko,V.G. Manzhelii, N.A.Vinnikov, S.N. Popov. Diffusion of H2 and Ne impurities in fullerite C60. Quantum effects. Fiz. Nizk. Temp.38, 1216 (2012) [Low Temp. Phys. 38, 962 (2012)].

 27. A.V. Dolbin, V.B. Esel`son, V.G. Gavrilko,V.G. Manzhelii, N.A.Vinnikov, R. M. Basnukaeva. The effect of glass transition in fullerite C60 on Ar impurity diffusion Fiz. Nizk. Temp.39, 475 (2013) [Low Temp. Phys. 39, 370 (2013)].

 28. M.A. Strzhemechny and A.V. Dolbin. Novel carbon materials: new tunneling systems (Review Article) Fiz. Nizk. Temp.39, 531 (2013) [Low Temp. Phys. 39, 409 (2013)].

 29. A.V. Dolbin, V.B. Esel'son, V.G. Gavrilko, V.G. Manzhelii, N.A. Vinnikov, I.I. Yaskovets, I.Yu. Uvarova, N.A. Tripachko, and B.A. Danilchenko. H2 sorption by the bundles of single-wall carbon nanotubes irradiated in varions gas media Fiz. Nizk. Temp.39, 790 (2013) [Low Temp. Phys. 39 , 610 (2013)]

 30. A.V. Dolbin, V.B. Esel'son, V.G. Gavrilko, V.G. Manzhelii , N.A. Vinnikov, R.M. Basnukaeva, V.V. Danchuk, and N.S. Mysko, E.V. Bulakh, W.K. Maser and A.M. Benito. Sorption of 4He, H2, Ne, N2, CH4, and Kr impurities in graphene oxide at low temperatures. Quantum effects Fiz. Nizk. Temp.39, 1397 (2013) [Low Temp. Phys. 39 , 1090 (2013)]

 31. A.V. Dolbin, V.B. Esel’son, V.G. Gavrilko, V.G. Manzhelii, N.A. Vinnikov, R.M. Basnukaeva, I.I. Yaskovets, I.Yu. Uvarova, and B.A. Danilchenko. Kinetics of 3Не, 4Не, Н2, D2, Ne and N2 sorption by bundles of single-walled carbon nanotubes. Quantum effects Fiz. Nizk. Temp.40, 317 (2014) [Low Temp. Phys. 40 , 246 (2014)]

 32. B. A. Danilchenko, I. I. Yaskovets, I. Y. Uvarova, A. V. Dolbin, V. B. Esel'son, R. M. Basnukaeva and N. A. Vinnikov. Tunneling effects in the kinetics of helium and hydrogen isotopes desorption from single-walled carbon nanotube bundles Appl. Phys. Lett. 104 , 173109 (2014)

 33. M.I. Bagatskii, V.G. Manzhelii , V.V. Sumarokov, A.V. Dolbin, and M.S. Barabashko, B. Sundqvist. Low-temperature dynamics of matrix isolated methane molecules in fullerite C60. The heat capacity, isotope effects Fiz. Nizk. Temp.40, 873 (2014) [Low Temp. Phys. 40 , 678 (2014)]

 34. A. V. Dolbin, V. G. Manzhelii, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, N. A. Vinnikov, R. M. Basnukaeva, M. V. Khlistyuck, V. P. Maletskii, V. G. Nikolaev, E. V. Kudriachenko, I. Yu. Uvarova, N. A. Tripachko, V. Yu. Koda. Effect of γ-ray irradiation on the sorption of hydrogen by nanoporous carbon materials Fiz. Nizk. Temp.41, 373 (2015) [Low Temp. Phys. 41 , 287 (2015)]

 35. A.V. Dolbin, M.V. Khlistyuck, V.B. Esel'son, V.G. Gavrilko, N.A.Vinnikov, R.M. Basnukaeva, I. Maluenda, W.K. Maser, and A.M. Benito. The effect of the temperature of graphene oxide reduction on low-temperature sorption of 4Не Fiz. Nizk. Temp.42, 75 (2016) [Low Temp. Phys. 42 , 57 (2016)]

 36. A.V. Dolbin, M.V. Khlistyuck, V.B. Esel’son, V.G. Gavrilko, N.A. Vinnikov, R.M. Basnukaeva, and V.V. Danchuk. The quantum effects in the kinetics of 4Не sorption by mesoporous materials Fiz. Nizk. Temp.42, 109 (2016) [Low Temp. Phys. 42 , 80 (2016)]

 37. J.G. Chigvinadze, V. Buntar, S.M. Ashimov, and A.V. Dolbin. Magnetic phase and relaxational phenomena in fullerite C60 Fiz. Nizk. Temp.42, 159 (2016) [Low Temp. Phys. 42 , 119 (2016)]

 38. A.V. Dolbin, M.V. Khlistyuck, V.B. Esel'son, V.G. Gavrilko, N.A. Vinnikov, R.M. Basnukaeva, I. Maluenda, W.K. Maser and A.M. Benito. The effect of the thermal reduction temperature on the structure and sorption capacity of reduced graphene oxide materials Applied Surface Science 361, 213 (2016)

 39. A.V. Dolbin, M.V. Khlistyuck, V.B. Esel’son, V.G. Gavrilko, N.A. Vinnikov, R.M. Basnukaeva, V.V. Danchuk, V.A. Konstantinov, Y. Nakazawa. Peculiarities of thermal expansion of quasi-two-dimensional organic conductor k-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl Fiz. Nizk. Temp.42, (2016) [Low Temp. Phys. 42 , (2016)]

 40. A. V. Dolbin, M. V. Khlistyuck, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, N. A. Vinnikov, and R. M. Basnukaeva, Quantum effects in the sorption of hydrogen by mesoporous materials Fiz. Nizk. Temp.42, 1455 (2016) [Low Temp. Phys. 42 , 1139 (2016)]

 41. V. Eremenko, V. Sirenko, A. Dolbin, S. Feodosyev, I. Gospodarev, E. Syrkin, I. Bondar, K. Minakova, The Phonon Mediated Anomalies of Thermal Expansion in Transition-Metal Componds and Emergent Nanostructures Solid State Phenomena, v.257, Issue 2, pp. 81-85, (2017)

 42. A. V. Dolbin, M. V. Khlistyuck, V. B. Eselson, V. G. Gavrilko, N. A. Vinnikov, R. M. Basnukaeva, F. Conceição and M. Ochoa, Thermal expansion of silica aerogel at low temperatures Journal of Applied Physical Science International, Vol 8, Issue 1, Page 47-52 (2017)

 43. A.V. Dolbin, M.V. Khlistuck, V.B. Esel’son, V.G. Gavrilko, N.A. Vinnikov, R.M. Basnukaeva, A.I. Prokhvatilov, I.V. Legchenkova, and V.V. Meleshko, W.K. Maser and A.M. Benito. The effect of the thermal reduction on the kinetics of low-temperature 4He sorption and the structural characteristics of graphene oxide Fiz. Nizk. Temp.43, 471 (2017) [Low Temp. Phys. 43 , 383 (2017)]

 44. A.V. Dolbin, M.V. Khlistuck, V.B. Eselson, V.G. Gavrilko, N.A. Vinnikov, R.M. Basnukaeva, V.A. Konstantinov, Y. Nakazawa, Thermal expansion of organic superconductor κ-(D4-BEDT-TTF)2Cu{N(CN)2}Br. Isotopic effect Fiz. Nizk. Temp.43, 1740 (2017) [Low Temp. Phys. 43 , 1387 (2017)]

 45. A. V. Dolbin, M. V. Khlistyuck, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, N. A. Vinnikov, R. M. Basnukaeva, V. E. Martsenuk, N. V. Veselova, I. A. Kaliuzhnyi, and A. V. Storozhko, Sorption of hydrogen by silica aerogel at low-temperatures Fiz. Nizk. Temp.44, 191 (2018) [Low Temp. Phys. 44 , 144 (2018)]

 46. A. I. Prokhvatilov, A. V. Dolbin, N. A. Vinnikov, R. M. Basnukaeva, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, M. V. Khlistyuck, I. V. Legchenkova, Yu. E. Stetsenko, V. V. Meleshko, and V. Yu. Koda, Thermocatalytic pyrolysis of CO molecules. Structure and sorption characteristics of the carbon nanomaterial Fiz. Nizk. Temp.44, 439 (2018) [Low Temp. Phys. 44 , 334 (2018)]

 47. A.V. Dolbin, N.A. Vinnikov, V.B. Esel'son, V.G. Gavrilko, R.M. Basnukaeva, M.V. Khlistyuck, A.I. Prokhvatilov, V.V. Meleshko, O.L. Rezinkin, and M.M. Rezinkina, Effect of cold plasma treatment on the hydrogen sorption by carbon nanostructures Fiz. Nizk. Temp.44, 1033 (2018)

 48. A.V. Dolbin, M.V. Khlistuck, V.B. Eselson, V.G. Gavrilko, N.A. Vinnikov, R.M. Basnukaeva, V.A. Konstantinov, Y. Nakazawa, Thermal expansion of organic superconductor κ-(D4-BEDT-TTF)2Cu{N(CN)2}Br. Isotopic effect Fiz. Nizk. Temp.43, 1740 (2017) [Low Temp. Phys. 43 , 1387 (2017)] , https://doi.org/10.1063/1.5012790
 49. A.V. Dolbin, N.A. Vinnikov, V.B. Esel'son, V.G. Gavrilko, R.M. Basnukaeva, M.V. Khlistyuck, A.I. Prokhvatilov, V.V. Meleshko, O.L. Rezinkin, and M.M. Rezinkina Effect of cold plasma treatment on the hydrogen sorption by carbon nanostructures, Fiz. Nizk. Temp.44, 1033 (2018), Low Temperature Physics 44 (8), 810-815 (2018), https://doi.org/10.1063/1.5049163.
 50. A. I. Prokhvatilov, A.V. Dolbin, N. A. Vinnikov, R. M. Basnukaeva, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, M. V. Khlistyuck, I. V. Legchenkova, Yu. E. Stetsenko, V. V. Meleshko, and V. Yu. Koda, Thermocatalytic pyrolysis of CO molecules. Structure and sorption characteristics of the carbon nanomaterial, Fiz. Nizk. Temp.44, 439 (2018) [Low Temp. Phys. 44, 334 (2018)], https://doi.org/10.1063/1.5030457.
 51. A.V. Dolbin, M. V. Khlistyuck, V. B. Esel'son, V. G. Gavrilko, N. A. Vinnikov, R. M. Basnukaeva, V. E. Martsenuk, N. V. Veselova, I. A. Kaliuzhnyi, and A. V. Storozhko Sorption of hydrogen by silica aerogel at low-temperatures, Fiz. Nizk. Temp.44, 191 (2018) [Low Temp. Phys. 44 , 144 (2018)], https://doi.org/10.1063/1.5020910.
 52. A.V. Dolbin, M.V. Khlistuck, V.B. Eselson, V.G. Gavrilko, N.A. Vinnikov, Thermal expansion of organic superconductor α-(BEDT-TTF)2 NH4Hg(SCN)4, Low Temperature Physics 45 (1), 128-131 (2019), https://doi.org/10.1063/1.5082324.
 53. A.V. Dolbin, N.A. Vinnikov, V.B. Esel’son, V.G. Gavrilko, R.M. Basnukaeva The effect of graphene oxide reduction temperature on the kinetics of low-temperature sorption of hydrogen, Low Temperature Physics 45 (4), 422-426 (2019), https://doi.org/10.1063/1.5093523.
 54. J.G. Chigvinadze, S.M. Ashimov, A.V. Dolbin, Torsion studies of magnetic relaxation effects in fullerite C60 in magnetic field, Физика низких темпеpатуp 45 (5), 620-627 (2019), Low Temperature Physics 45 (5), 531-536 (2019), https://doi.org/10.1063/1.5097363.
 55. J. Chigvinadze, S. Ashimov, A. Dolbin, G. Mamniashvili, Unusual magnetic phenomena in dynamic torsion studies of fullerene Rb3C60, Fizika Nizkikh Temperatur, 2020, 46(2), стр. 241–253, Low Temperature Physics, 2020, 46(2), 195-206, https://doi.org/10.1063/10.0000541.
 56. H.V. Rusakova, L.S. Fomenko, S.V. Lubenets, A.V. Dolbin, M.V. Khlistyuck, A.V. Blyznyuk, Synthesis and micromechanical properties of graphene oxide-based polymer nanocomposites, Fizika Nizkikh Temperatur, 2020, 46(3), стр. 336–345, Low Temperature Physics 46 (3), 276-284 (2020), https://doi.org/10.1063/10.0000699.
 57. A.V. Dolbin, N.A. Vinnikov, V.B. Esel'son, S.V. Cherednychenko, L. Kȩpiński, The impact of treating graphene oxide with a pulsed high-frequency discharge on the low-temperature sorption of hydrogen, Low Temperature Physics, 2020, 46(3), 293-300, https://doi.org/10.1063/10.0000701.
 58. V.V. Sumarokov, A.V. Dolbin, A. Jezowski, D. Szewczyk, N.A. Vinnikov, M.I. Bagatskii, The low-temperature specific heat of thermal reduced graphene oxide. Low Temperature Physics, 2020, 46(3), 301-305 https://doi.org/10.1063/10.0000703.
 59. A.V. Dolbin, V.I. Dubinko, N.A. Vinnikov, , V.M. Boychuk, P.I. Kolkovsky, Low-temperature sorption of hydrogen by porous carbon material containing palladium nanoclusters, Low Temperature Physics, 2020, 46(10), стр. 1030–1038, https://doi.org/10.1063/10.0001921 .
 60. A.V. Dolbin, M.S. Barabashko, M. Drozd, D. Szewczyk, D.V. Sokolov, D.A. Smirnov, Calorimetric, NEXAFS and XPS stud-ies of MWCNTs with low defectiveness, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 2020.