Program Committee:

Chairman:
S.L. Gnatchenko, Corr. Member of NASU, Director of ILTPE NASU,
Kharkov, Ukraine

Vice-Chairman:
V.A. Karachevtsev, ILTPE NASU, Kharkov, Ukraine

Program Committee members:
L. Adamowicz, USA
S. Aksyonov, USA
Yu.P. Blagoi, Ukraine
S.N. Volkov, Ukraine
D.N. Govorun, Ukraine
U. Detlaff-Weglikowska, Germany
M.V. Kosevich, Ukraine
I.A. Levitsky, USA
L.N. Lisetsky, Ukraine
V.Ya. Maleev, Ukraine
N.O. Mchedlov-Petrosyan, Ukraine
E.D. Obraztsova, Russia
A.V. Okotrub, Russia
V.A. Pokrovskiy, Ukraine
N.N. Rozhitskij, Ukraine
A.V. Shestopalova, Ukraine
V.N. Kharkyanen, Ukraine
V.N. Yashchuk, Ukraine

Local Organizing Committee
V.A. Karachevtsev – Chairman
M.V. Kosevich – Vice Chairman
S.G. Stepanian – Vice Chairman
O.A. Ryazanova – Scientific Secretary
O.A. Boryak
G.O. Gladchenko
A.Yu. Glamazda
A.Yu. Ivanov
V.A. Pashynska
A.M. Plokhotnichenko
I.M. Voloshin
V.V. Chagovets
V.S. Shelkovsky