Відділ

Профіль відділу Google Scholar (h-index 35)

Відділ молекулярної біофізики у ФТІНТ був створений в 1968 році з ініціативи Б.І. Вєркіна. З моменту утворення до 1999 року завідувачем відділом був доктор фіз.-мат. наук, професор Благой Ю. П.

З 2000 року відділ очолює доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України КАРАЧЕВЦЕВ Віктор Олексійович. З його приходом у відділі активно розвивається новий перспективний напрямок в області нанобіофізіки та нанобіотехнології - створення і дослідження нанобіоструктур на основі вуглецевих наноматеріалів (фулерени, нанотрубки, графен і його похідні).

Дослідницька стратегія відділу полягає у проведенні сучасних досліджень в області нанобіофізики, фокусуючи зусилля на створенні і вивченні біофізичних властивостей нанобіоструктур, які утворюються в результаті взаємодії вуглецевих наноструктур з біомолекулами різної структури і з різними функціональними властивостями, а також вивчення можливості їх практичного використання. Дослідження базуються на поєднанні сучасних експериментальних і теоретичних методів, а також на участі у міжнародній науковій кооперації.

Актуальність досліджень обумовлена необхідністю вивчення новітніх нанобіоструктур, унікальні біофізичні властивості яких відкривають нові перспективи для їх застосування в наномедицині, фармакології, при розробці нових мініатюрних чутливих біосенсорів. Такі дослідження спрямовані на підвищення рівня життя людини, більш ефективного використання енергоресурсів, на захист навколишнього середовища від шкідливих забруднень.

У відділі для проведення досліджень використовується комплекс сучасних експериментальних методів, таких як люмінесцентна спектроскопія видимого та ближнього інфрачервоного діапазонів, спектроскопія комбінаційного розсіювання світла, низькотемпературна інфрачервона спектроскопія біомолекул, ізольованих в матриці інертних газів, мас-спектрометрія, диференціальна спектроскопія поглинання світла в УФ та видимому діапазонах, а також теоретичні квантово-хімічні розрахунки та комп'ютерне моделювання. Для створення нанобіоструктур застосовуються сучасні біохімічні та нанотехнологічні методи.

В даний час у відділі працює 18 співробітників, серед яких 4 доктори наук: Карачевцев В.О., Косевич М.В, Рубін Ю.В., Степаньян С.Г., 9 кандидатів наук: Гламазда О.Ю., Іванов О .Ю., Карачевцев М.В., Курносов М.В., Пашинська В.А., Плохотниченко О.М., Рязанова О.О., Усенко Є.Л., Шелковський В.С., молодший науковий співробітник Боряк О.А., 4 інженера-дослідника: Валєєв В.О., Волошин І.М., Ліннік О.С., Орлов В.В.

3 співробітника відділу у складі колективу колег отримали Державну премію України в галузі науки і техніки:

Зусиллями співробітників відділу молекулярної біофізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України та відділом фізики біологічних систем Інституту фізики НАН України в 2009 році була організована перша міжнародна наукова конференція "Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects", яка проводиться кожні два роки.

За останні роки співробітниками відділу опубліковано 3 книги:
  1. I.A. Levitsky, W.B. Euler, V.A. Karachevtsev Photophysics of Carbon Nanotubes Interfaced with Organic and Inorganic Materials, Springer-Verlag London 2012, 177 p.
  2. Nanobiophysics: Fundamentals and Applications, V.A. Karachevtsev (Ed.), Pan Stanford Publishing Pte Ltd., Singapore; 2015, 380 p
  3. Сорокін В.О.: Благой Ю.П., Веселков О.Н., Волков С.Н., Говорун Д.М.,. Євстигнєєв М.П, Жураківський Р.О. , Корнелюк О.І., Малєєв В.Я., Семенов М.О., Сорокін В.О., Харкянен В.М., Христофоров Л.М., Шестопалова Г.В. Фізичні принципи молекулярної організації і структурної динаміки біополімерів, за ред.. В.Я. Малєєв.- Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. 352 с.
Основні напрямки наукових досліджень:
  1. Створення і вивчення біофізичних властивостей нових нанобіоструктур, які утворюються в результаті взаємодії вуглецевих нанотрубок або оксиду графену з біомолекулами різної структури.
  2. Визначення структурних і енергетичних характеристик нанобіоструктур, утворених вуглецевими наноматеріалами, з біополімерами або їх компонентами за допомогою спектроскопії, квантово-механічних розрахунків і комп'ютерного моделювання.
  3. Низькотемпературна спектроскопія ізольованих біомолекул і їх нанорозмірних комплексів.
  4. Мас-спектрометричні дослідження біологічних молекул.