B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering
of The National Academy of Sciences of Ukraine

International Conference for Professionals & Young Scientists

LOW TEMPERATURE PHYSICS

May 29 - June 2, 2017 | Kharkiv, Ukraine

Organizing Committee

Chair: Olena Vatazhuk
Vice-chair Yuliya Savina
Secretariat: Nina Gamayunova and Anastasiya Lyogenkaya

Maksym Barabashko
Tatyana Gaydamak
Vusal Geidarov
Anna Gerus
Yuliya Horbatenko
Vitalii Horielyi
Anton Klimkin
Marina Kolodyazhnaya
Valentin Koverya
Denis Laptev
Nataliia Mysko-Krutik
Lyudmila Omelchenko
Eugene Petrenko
Sergii Poperezhai
Yuriy Shapovalov
Valentyna Zobnina
Web support by
Svitlana Golovko