Sixth International Conference on Cryocrystals
and Quantum Crystals
CC-2006

Kharkov,  September 3-8, 2006

   

ORGANIZERS


Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering,
Division of Physics and Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine
  

  
M.A. Strzhemechny    (Kharkov, Ukraine)    Co-Chairman
S.L. Gnatchenko    (Kharkov, Ukraine)     Co-Chairman
I.F. Silvera    (Boston, USA) Vice-Chairman
N.I. Glushchuk    (Kharkov, Ukraine) Vice-Chairman
S.B. Feodosyev    (Kharkov, Ukraine) Secretary
  

  Organizing and Program Committee

  
V.E.Bondybey (Garching, Germany)
Yu.A. Freiman (Kharkov, Ukraine)
E.B. Gordon (Chernogolovka, Russia)
R.J. Hemley  (Washington, USA)
A.Jezowski (Wroclaw, Poland)
R. Jochemsen  (Leiden, The Netherlands)
V.A. Karachevtsev  (Kharkov, Ukraine)
B. Kuchta (Marseille, France)
P. Leiderer (Konstanz, Germany)
V.M.Loktev (Kiev, Ukraine)
V.G.Manzhelii  (Kharkov, Ukraine)
H. Meyer  (Durham, USA)
L.P.Mezhov-Deglin (Chernogolovka, Russia)
T. Momose (Vancouver, Canada)
E.Ya. Rudavskii (Kharkov, Ukraine)
V.N.Samovarov  (Kharkov, Ukraine)
E.V.Savchenko  (Kharkov, Ukraine)
  

Local Organizing Committee

       
N.I. Glushchuk
V.S. Borovikov
S.B. Feodosyev
K.M. Matsievskii
Yu.Ya. Pushkar
V.N. Repin
V.R. Litvinov
L.N. Promoskal
Yu.V. Savin