About Council

In 2003, the Council of Young Scientists resumed its work at the B.Verkin ILTPE of NAS of Ukraine. The main purpose of Council is to help young scientists to achieve scientific success.


MEMBERS of the COUNCIL of YOUNG SCIENTISTS 2016/2017

  1. Mariia Pashchenko – Chair (pashchenko@ilt.kharkov.ua)
  2. Olena Vatazhuk – Vice Chair (vatazhuk@ilt.kharkov.ua)
  3. Denis Laptev – Vice Chair (laptev@ilt.kharkov.ua)
  4. Nina Gamayunova– Secretary (gamayunova@ilt.kharkov.ua)
  5. Maksym Barabashko
  6. Tatyana Gaydamak
  7. Vusal Geidarov
  8. Ivan Gritsenko
  9. Yulia Horbatenko
  10. Vitalii Horielyi
  11. Maria Khlistyuk
  12. Ivan Khyzhniy
  13. Marina Kolodyazhnaya
  14. Valentin Koverya
  15. Anastasiya Lyogenkaya
  16. Nataliya Mysko
  17. Lyudmila Omelchenko
  18. Sergii Poperezhai
  19. Valentyna Zobnina
  20. Olena Karpel – mathematical departmant (òåë: 705-35-31)